үйлдвэрлэгчийн толь бичиг тодорхойлолт үйлдвэрлэгч